BOEKEN OF VRAGEN? 06 50 50 50 76

Duitsland. Verrassend veel vakantie.

< Naar vorige pagina

Deze "kleine lettertjes" zijn er voor het beschermen van de rechten en plichten van u, de verhuurder en van VIVALDI Travel.nl, hierna VT genoemd. Het is goed de hieronder staande voorwaarden van te voren aandachtig te lezen. Dat voorkomt voor alle partijen teleurstellingen. Middels boeking bij VT bevestigt u zich met deze voorwaarden voor accoord.


Algemene (Reis-) Voorwaarden

1 Boeken
U kunt telefonisch en per internet boeken. Welke wijze van boeken dan ook, is bindend.

2 Boekingskosten
2-1 Per boeking wordt u een vast bedrag van € 32,50 berekend, dat zijn de boekingskosten. Deze zijn voor het uitvoeren van uw boeking en zijn inclusief telefoon, mail en portokosten.

3 Boekingsopdracht en betaling
3-1 Iedere boekingsopdracht wordt door VT bevestigd middels een boekingsbevestiging.
3-2 Gelijktijdig met het boeken voldoet u een aanbetaling van 25% van de huursom alsmede de boekingskosten, de premie voor de annuleringsverzekering en eventuele aanvullende diensten. Het restantbedrag en de premie van de reisverzekering dienen uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode voldaan te zijn.
3-3 Bij boeking vanaf zes weken voor aanvang van de huurperiode, dient u het totale bedrag direct te voldoen. U kunt niet contant betalen, noch pinnen. Uw betalingsafschrift van de bank vormt tezamen met de boekingsbevestiging uw volledige boekingsovereenkomst.
3-4 Bij niet tijdige betaling is VT gerechtigd de geboekte accommodatie te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 5).

4 Optierecht
4-1 U kunt gebruik maken van het optierecht. Dit houdt in, dat u elke boeking binnen 3 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, ongedaan kunt maken. Als u gebruik wilt maken van dit recht dient u dit direct aan VT telefonisch te melden en schriftelijk per e-mail te bevestigen. De hieraan verbonden kosten zijn de boekingskosten; deze dient u direct te voldoen. Eerst na ontvangst van uw schriftelijke annulering en de betaling is de annulering van kracht. Bij niet of niet tijdige betaling zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie punt 5).
4-2 Bij annulering na de 3 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie punt 5).
4-3 Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is het optierecht niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden conform punt 5.

5 Annulering door de huurder
5-1 Annuleringen dienen telefonisch aan VT gemeld te worden en direct aansluitend schriftelijk per e-mail bevestigd te worden. Direct na ontvangst van de annulering zendt VT u de annuleringsbevestiging/ nota.
5-2 Bij annulering binnen 3 dagen, gerekend vanaf de dag van boeking is het optierecht van kracht (zie punt 4).
5-3 Bij annulering vanaf 3 dagen na boeken tot 90 dagen voor de ingang van de huurperiode wordt 25% van de huursom en van eventuele toeslagen in rekening gebracht, e.e.a. met een minimumbedrag van € 65,00*, vermeerderd met de boekingskosten.
5-4 Bij annulering vanaf de 90e dag na boeken (inclusief) tot 60 dagen voor de ingang van de huurperiode wordt 50% van de huursom en van eventuele toeslagen in rekening gebracht, e.e.a. met een minimumbedrag van € 95,00*, vermeerderd met de boekingskosten.
5-5 Bij annulering vanaf de 60e dag (inclusief) tot 35 dagen voor de ingang van de huurperiode wordt 75% van de huursom en van eventuele toeslagen in rekening gebracht, e.e.a. met een minimumbedrag van € 135,00*, vermeerderd met de boekingskosten.
5-6 Bij annulering vanaf de 35e dag (incusief) tot op de dag van ingang van de huurperiode of later wordt de volledige huursom en eventuele toeslagen in rekening gebracht, alsmede de boekingskosten.
5-7 * het minimum bedrag zal echter nooit meer zijn dan de oorspronkelijk te betalen huur.
5-8 Per schadegeval dat door VT behandeld is, wordt
€ 22,50 dossierkosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt verrekend met de uitkering door de verzekeringsmaatschappij. .

6 Annulering door VT
6-1 Indien enige omstandigheid VT noopt tot annulering zal de huurder hiervan direct in kennis worden gesteld en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal VT onmiddellijk de reeds door de huurder betaalde reissom terugstorten. De huurder heeft geen enig of meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
6-2 Bij annulering door VT vanaf 9 dagen voor de ingang van de huurperiode heeft de huurder bovendien recht op een schadevergoeding van € 115,- per boeking, indien geen alternatief kan worden aangeboden, c.q. de huurder dat alternatief niet aanvaardt.
6-3 Uitgesloten van artikel 6-2 zijn boekingen welke hebben plaatsgevonden acht weken of korter voor de ingangsdatum van de huurperiode.

7 Wijzigingen door de huurder
7-1 Indien u in uw reeds gedane boeking een wijziging wenst aan te brengen, van welke aard dan ook, dan geeft u dit direct door aan VT. Deze wijziging wordt, voor zover de aanpassing mogelijk is, door VT schriftelijk bevestigd. De hieraan verbonden kosten bedragen € 32,50 per boekingsbevestiging.
7-2 Wijzigingen in huurperiode en/of wisseling van accommodatie worden als overboekingen, cq. annuleringen beschouwd en als zodanig afgehandeld (zie punt 5 en 8).

8 Overboekingen door de huurder
8-1 Wenst u over te boeken naar een andere accommodatie, dan is dat mogelijk tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode van de reeds geboekte accommodatie; de hieraan verbonden kosten bedragen 5% van het totale notabedrag met een minimum van
€ 65,- per boekingsbevestiging. Indien u later dan deze voornoemde termijn wenst over te boeken, dan wordt dit als annulering beschouwd en zijn de annulerings-voorwaarden onverminderd van kracht (zie punt 5).
8-2 Bij wijziging in de huurperiode is punt 8-1 geheel van kracht.

9 Aansprakelijkheid van de huurder
9-1 Tijdens uw verblijf in de accommodatie bent u  volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door toedoen van medereizenden, geheel door u

vergoed dienen te worden, terstond en aan de accommodatieverschaffer. Ook voor eventuele bijkomende kosten, zoals elektra, toeristenbelasting etc. bent u als huurder volledig aansprakelijk

In het bijzonder wijzen wij u er op dat het zonder meer verboden is films etc. (illegaal) te downloaden , te streamen etc.via de WIFI- c.q. internetverbinding die u in de vakantiewoning ter beschikking staat zonder dat u daartoe schriftelijke toestemming heeft. De hieraan verbonden (zéér hoge!) boete die aan de verhuurder wordt opgelegd is geheel voor úw rekening en zal dan ook zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is terstond opeisbaar zijn.

VT is bij voorbaat gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien schades, boetes niet, of niet naar behoren zijn voldaan, c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (gerechtelijke) (incasso-)kosten komen geheel voor rekening van de in de boekingsovereenkomst genoemde reiziger/huurder.
9-2 Bij de accommodatie aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de boekingsovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.

10 Aansprakelijkheid van VT
10-1 VT kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door VT gecontracteerde accommodatie.
10-2 Kennelijke fouten of vergissingen in beschrijvingen op deze site en/of in publicaties van VT binden VT niet.

11 Klachten
11-1 Ondanks al onze bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht moet, voor zover mogelijk, ter plaatse worden ingediend. Als directe indiening niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, dient u direct contact op te nemen met VT.
11-2 Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de einddatum van de geboekte reis schriftelijk en gemotiveerd - per aangetekend schrijven - worden ingediend bij VT. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.
11-3 Het zelfstandig betrekken van een andere accommodatie dan door VT aangeboden, c.q. het verlaten van de gehuurde accommodatie, doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.
11-4 VT is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

12 Annuleringsverzekering en schade aan de gehuurde accommodatie
12-1 VT raadt het afsluiten van annuleringsverzekering ten sterkste aan, ook indien u op korte termijn boekt. Hiervoor betaalt u 7% van de huursom (en over eventuele extra’s), maar geen poliskosten. U bent vanaf het moment van boeken niet langer aansprakelijk voor de huursom indien bepaalde gebeurtenissen, zoals omschreven in de voorwaarden op de website van VT, u tot annuleren noodzaken. Bovendien bent u tot een bedrag van € 2.500,- verzekerd tegen eventuele schade
aan uw vakantieadres.

13 Algemeen
13-1 Lees voor u boekt ook de antwoorden op 'Veelgestelde vragen’. Deze informatie is onverbrekelijk onderdeel van deze (reis)voorwaarden.
13-2 Met het uitbrengen van deze nieuwe website zijn alle voorgaande publicaties met de daarin vermelde beschrijvingen, prijzen en bepalingen vervallen en niet meer van kracht. Ook deze uitgave van de website wordt ongeldig met het verschijnen van de volgende uitgave.
13-3 Indien enige bepaling van deze Algemene (reis)voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de boeking en deze Algemene (reis-)voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl de huurder en VT voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

14. Copyright en aansprakelijkheid VT
Het copyright behoort aan VT. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VT mag niets uit deze site op welke wijze dan ook verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, dan wel opgeslagen worden in een databank.
VT verklaart dat deze site op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kan VT op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens, van welke aard dan ook. VT aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde gegevens.

DISCLAIMER

1 Deze disclaimer is tevens onverbrekelijk onderdeel van de ARV - Algemene (Reis-) Voorwaarden. 

2 Hoewel VIVALDI Travel.nl bij de samenstelling van de inhoud van haar publicaties, w.o. deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, juist ook qua actualiteit, kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet altijd worden voorkomen. VIVALDI Travel.nl is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of onjuistheden, ook niet voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de sites waarnaar door naar wordt verwezen. VIVALDI Travel.nl behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op haar website dan wel op haar aanbod.
 

3 De website van VIVALDI Travel.nl bevat hyperlinks naar andere websites; die zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden. VIVALDI Travel.nl is daar op geen enkele wijze voor verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van welke aardt dan ook. De informatie op naar deze doorgelinkte websites maakt geen enkel deel uit van de door VIVALDI Travel.nl ter beschikking gestelde informatie voor het reserveren van VIVALDI Travel.nl (reis-)produkten en is dan ook geen enkel onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en VIVALDI Travel.nl

 

4 Het maken van kopieën in de betekenis van fotokopieën, printscreens, of enige andere vorm van duplicatie van deze website of delen ervan is verboden zonder schriftelijke toestemming van VIVALDI Travel.nl

 

 

 

top

Vragen of opmerkingen?

Stel nu hier uw vraag en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.